Tatiana porte Roxanne par Elsa Gary

Tatiana dans sa robe de mariée Roxanne par Elsa Gary